Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de BeatMack muziekstreamingwebsite (hierna aangeduid als "de Website"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website, stemt u in met de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website.

Gebruikersgerechtigdheid
2.1 U moet minstens 18 jaar oud zijn of de wettelijke bevoegdheid hebben om een bindende overeenkomst aan te gaan in uw rechtsgebied om de Website te gebruiken.
2.2 Door gebruik te maken van de Website verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de in Artikel 2.1 vermelde vereisten.

Gebruikersaccounts
3.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount aanmaakt.
3.2 Bij het aanmaken van een account dient u nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.
3.3 U stemt ermee in om BeatMack onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging.
3.4 BeatMack behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment op te schorten of te beëindigen indien u deze Algemene Voorwaarden schendt of zich bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten.

Inhoud
4.1 De Website stelt gebruikers in staat om muzieknummers te streamen en te beluisteren die worden aangeboden door BeatMack en andere artiesten.
4.2 De inhoud die beschikbaar is op de Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en u stemt ermee in om deze rechten te respecteren en na te leven.
4.3 U mag geen inhoud van de Website downloaden, kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

Verboden gedrag
5.1 U stemt ermee in om geen van de volgende activiteiten uit te voeren bij het gebruik van de Website:
a) Het overtreden van geldende wetten of voorschriften;
b) Het uploaden of verzenden van inhoud die onwettig, beledigend is of inbreuk maakt op de rechten van anderen;
c) Het verstoren van de functionaliteit van de Website of enige gerelateerde diensten;
d) Het proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een deel van de Website, gebruikersaccounts of andere computersystemen;
e) Het verzamelen of extraheren van gegevens op geautomatiseerde wijze van de Website.

Privacy
6.1 Het privacybeleid van BeatMack regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. Door gebruik te maken van de Website stemt u in met de beschreven praktijken in het privacybeleid.

Wijzigingen en beëindiging
7.1 BeatMack behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving.
7.2 BeatMack kan ook deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht bij het plaatsen van de herziene Algemene Voorwaarden op de Website.
7.3 Indien u de Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u daarmee aan dat u de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert.

Disclaimer van garanties
8.1 De Website en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, expliciet of impliciet.
8.2 BeatMack garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud op de Website.

Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zullen BeatMack en haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website.

Toepasselijk recht en jurisdictie
10.1 Deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [rechtsgebied].
10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van [rechtsgebied].

Let op: Bovenstaande algemene voorwaarden worden geleverd als een algemeen sjabloon en dienen mogelijk aangepast of beoordeeld te worden door een juridisch professional om te voldoen aan de specifieke wetten en voorschriften van uw rechtsgebied.

::
/ ::

Wachtrij

Duidelijk